Tosca – Gennaio 2008 – Teatro Cantero Chiavari

Tosca - Gennaio 2008 - Teatro Cantero Chiavari